Adatkezelési Szabályzat

Az adatkezelési szabályzat a [www.innodc.hu] weboldalra vonatkozik, melynek szolgáltatója az [Innovative Dental Care Kft., Budapest, 1134, Kassák Lajos út 19-25.] és meghatározza bármely olyan személy adatának kezelését, aki az adott weboldalt használja. Ez a szabályzat azért jött létre, hogy az olvasónak elmagyarázza annak a folyamatát, hogyan kezeljük és védjük meg személyes adatait miközben és miután a weboldalunkat használja/használta, valamint elmagyarázza az jogait a jelenlegi jogszabálynak és szabályozásnak megfelelõen. Hogyha nem egyezik bele az adatkezelési szabályzatba, bármikor befejezheti az oldal böngészését.

Kulcs fogalmak:

 • "én", "mi" az üzletre vagy vállalkozásra utal;
 • "ön", "te" a személyre utal, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi;
 • GDPR az Általános Adatvédelmi Törvény angol névszavának a rövidítése;
 • NAIH a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rövidítése;
 • A sütik a felhasználó számítógépén vagy eszközén tárolt kis fájlokat jelentik;
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzõ ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyõzõdésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bûnügyi személyes adat.
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelõ tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körû vagy egyes mûveletekre kiterjedõ – kezeléséhez; tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyelszemélyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általamegbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mûvelet vagy a mûveletek összessége, így különösen gyûjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzõk (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történõ hozzáférhetõvé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történõ hozzáférhetõvé tétele;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely az adatkezelõvel kötött szerzõdése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történõ szerzõdéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatvédelmi Biztos:

Név: Szilvia Balogh

E-mail: baloghszilvi@innodc.hu

Telefon: +36706305075

Cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos út 19-25.

NAIH azonosító szám: 2018\BAF\000048

A. Bemutatkozás

Weboldalunk látogatóinak magánélete és személyiségi jogai nagyon fontosak számunkra. Elkötelezettek vagyunk annak megõrzésével kapcsolatban. Ez a szabályzat megmagyarázza, hogy mit teszünk személyes adataival. Weboldalunon történõ adatvédelmi szabályzat és sütijeink elfogadása megengedi nekünk, hogy sütiket használjunk minden alkalommal, amikor ellátogat az oldalunkra.

C. Személyes adatok gyûjtése

AZ alábbi típusú személyes adatai kerülhetnek begyûjtésre, tárolásra és felhasználásra:

 • információk a számítógépérõl, beleértve az IP címét, tartózkodási helyét, böngészõje típusát és operációs rendszerét;
 • információk a weboldalunkon történõ látogatásairól, mint például referenciaforrás, a látogatások hossza, oldalmegjelenítések száma és weboldal navigáció útvonala;
 • bármely egyéb információ, melyet ön a weboldalunk kapcsolatfelvételi ûrlapján vagy online idõpontfoglaló felületén megad, például név, telefonszám, email cím;
 • információk, melyek az oldallátogatása hatására jönnek létre, például milyen gyakran, milyen körülmények között használja az oldalunkat;
 • információk, melyeket ön a weboldalunkon vagy más weboldalunkhoz kapcsolódó felületen tesz közzé az interneten történõ publikációs szándékkal, például profilkép, név és a poszt tartalma;
 • bármely olyan információ, melyet kommunikáció formájában juttat el hozzánk emailben vagy weboldalunkon keresztül, beleértve a kommunikatív tartalmát, illetve a vele együtt járó metaadatokat;
 • Bármely egyéb személyes információ, melyet eljuttat a számunkra.

Mielõtt a tudomásunkra hozná bármely egyéb személy személyes adatait a számunkra, elõtt feltétlen ki kell kérnie az adott személy beleegyezését a megosztáshoz, valamint a személyes adatok ezen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.

D. Személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül megadott személyes adatai jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kerülnek felhasználásra vagy pedig ettõl eltérõen az adott weboldalon foglaltak szerint.

Az alábbi célokra használhatjuk fel személyes adatait:

 • Minõségi egészségügyi ellátás céljából
 • Minõségbiztosítási okokból
 • Weboldalunk adminisztálása céljából
 • Weboldalunk személyre szabása okán;
 • Azért, hogy emlékeztatõ üzenetet küldjünk a számára, hogyha kezelési idõpontja közelek;
 • Nem-marketing célú kereskedelmi kommunikációs okokból;
 • Email hírlevél küldése cljából, amennyiben kérte (bármikor kérheti, hogy ne küldjünk több hírlevelet);
 • Marketing kommunikációs üzenetek küldése céljából, mely az üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódik vagy körültekintõen megválasztott harmadik félhez, amelyrõl úgy gondoljuk, hogy az ön javát szolgálja és érdekelheti (szintén bármikor kérheti, hogy ne kapjon több marketing kommunnikációs anyagot);
 • Harmadik feleknek nyújtott statisztikai információk céljából, melyet a felhasználóinkról nyújtunk anonim módon. A harmadik fél ezen esetekben nem lesz képes azonosítani önt semmilyen formában;
 • Érdeklõdését képezõ információk és panaszainak kezelése céljából, mely a weboldalunkhoz kapcsolódhat;
 • Honlapunk biztonságának megõrzése céljából és azért, hogy megelõzzük a csalást;
 • Weboldalunk használatához szükséges feltételek ellenõrzése céljából (beleértve a privát üzenetek megfigyelését a weboldalunkon keresztül küldött privát üzenetküldõ szolgáltatáson keresztül);
 • Egyéb célokból;

Amennyiben weboldalunkon közzé tesz személyes adatokat olyan módon publikáljuk vagy használjuk fel, melyre ön feljogosít minket vagy engedélyt ad. Az Ön adatvédelmi beállításaival korlátozhatja információinak weboldalunkon történõ publikációját és további beállítások eszközölhetõk a az adatvédelmi beállításoknak megfelelõen.

Az Ön kifejezett beleegyezése nélkül nem fogjuk átadni személyes adatait harmadik félnek a direkt marketing céljára.

E. Személyes adatok közzététele

Bármely munkatársunk számára kiadhatjuk az Ön személyes adatait az ebben a szabályzatban meghatározott célokra.

A személyes adatait eljuttathatjuk vállalatcsoportunk bármely tagjához (azaz leányvállalatainkhoz, végsõ holdingvállalatunkhoz és leányvállalataihoz) a szükséges és elégséges elvnek és jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelõen.

Kiadhatjuk személyes információit:

 • Olyan mértékig, melyet a jog megkövetel tõlünk
 • Abból a célból, hogy megalapozzuk, kivitelezzük vagy megvédjük jogainkat (beleértve másoknak történõ információnyújtást, hogy megelõzzük a csalást vagy hitel kockázatot
 • Minden olyan személy számára, akirõl megalapozottan hisszük, hogy a személyes adatok nyilvánosságra hozatalához bírósághoz fordulhat és véleményünk szerint jó esély van rá, hogy a bíróság vagy hatóság elrendelheti a személyes adatok közzétételét.
 • Fogászati lenyomatokkal és fogpótlásokkal kapcsolatosan

Az adatkezelési nyilatkozaban foglaltakon kívül harmadik félnek nem adjuk ki az ön adatait.

F. Nemzetközi adattovábbítás

Az általunk gyûjtött információk tárolhatók, feldolgozhatók és továbbíthatók bármely olyan ország között, ahol mûködünk annak érdekében, hogy lehetõvé tegyék számunkra az információk felhasználását ezen irányelvek szerint.

Az általunk feldolgozott személyes adatokat semmilyen célból vagy célra nem lehet hosszabb ideig megõrizni, mint ami erre a célra vagy célok eléréséhez feltétlenül szükséges.

Az E, F, paragrafusokban említettek alól adatmegõrzéssel kapcsolatban kivételt képez:

 • Hogyha a törvény kötelez rá minket.
 • Ha úgy gondoljuk, hogy a dokumentumok relevánsak lehetnek a folyamatban lévõ vagy jövõbeni jogi eljárások szempontjából.
 • Jogaink megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez (beleértve a csalás megelõzése és a hitelkockázat csökkentése céljából mások tájékoztatását).

G. Személyes adatainak biztonsága

Megfelelõ technikai és szervezeti óvintézkedéseket teszünk, hogy megakadályozzuk személyes adatai elvesztését, vagy személyes adataival történõ visszaélést.

Minden személyes információt, melyet a rendelkezésünkre bocsájt védett (jelszóval- és tûzfallal védett) szervereinken tároljuk. Az információkat automatikusan töröljük két év után vagy rögtön azután, hogy ön arra megkér minket kivéve, ha az adatok tárolására törvény kötelez.

Ön tudomásul veszi, hogy az interneten keresztül történõ információ továbbítása természeténél fogva bizonytalan, és ebbõl folyóan nem garantálhatjuk az interneten küldött adatok biztonságát.

A G fejezetben részletezettek alól egyedüli kivételt képeznek az orvosi kartonok, melyeket az orvosi jog kimond, hogy kötelesek vagyunk tárolni 30 évig.

I. Módosítások

Ezt az irányelvet idõrõl idõre frissíthetjük, ha újítunk a weboldalunkon. Ebbõl kifolyólag ezt az oldalt alkalmanként ellenõriznie kell annak érdekében, hogy megértse a házirend minden módosítását. Értesítjük önt ezen irányelv megváltoztatásáról e-mailben vagy emailben.

J. Az ön jogai

A GDPR szerint jogai a következõk:

 • a tájékoztatáshoz való jog;
 • a hozzáférési jog;
 • a helyesbítéshez való jog;
 • törlési jog;
 • a feldolgozás korlátozásának joga;
 • az adatátviteli jog;
 • a kifogás joga;
 • és a jog arra, hogy ne kerüljenek automatizált döntéshozatalba, beleértve a profilalkotást is.

A hozzáfárási kérelmeket a GDPR szerint kezeljük.

L. Az adatok frissítése

Kérjük, hogy hozza tudomásunkra, ha a személyes adata, melyet õrzünk javításra vagy megváltoztatásra szorul.

M. Sütik

Webhelyünk sütiket használ. A süti egy olyan fájl, amely egy webszerver által küldött és a böngészõ által tárolt azonosítót (betûk és számok sorát) tartalmaz. Az azonosítót ezután minden alkalommal elküldik a kiszolgálónak, amikor a böngészõ egy oldalt kér a kiszolgálótól. A sütik lehetnek "tartós" sütik vagy "munkamenet" sütik: a tartós sütiket egy webböngészõ tárolja, és érvényben marad a megadott lejárati dátumig, hacsak a felhasználó a lejárat elõtt nem törli. A munkamenet-süti viszont leáll a felhasználói munkamenet végén, amikor a böngészõ bezárásra kerül. A sütik általában nem tartalmaznak olyan információt, amely személyesen azonosítja a felhasználót, de az ön által tárolt személyes adatok kapcsolódhatnak a sütikben tárolt és kapott adatokhoz. A weboldalunkon mind a munkameneteket, mind a tartós sütiket használjuk.

A weboldalunkon használt sütik nevei és az általuk használt célok az alábbiak:

Weboldalunkon a Google Analytics-et, Google AdWordst használunk, hogy felismerjük számítógépét, amikor weboldalunkon látogatást tesz / nyomon kövessük a felhasználókat, ahogy oldalunkon navigálnak / javítsuk a webhelyünk használhatóságát / elemezzük weboldalunk használatát / kezeljük a webhelyünket / megakadályozzuk a csalásokat és javítsuk a a weboldal biztonságát / személyre szabjuk a weboldalt minden egyes felhasználó számára / célzott hirdetés számára, amelyekre különös érdeklõdést mutathatnak az adott felhasználók;

A legtöbb böngészõ lehetõvé teszi, hogy megtagadja a sütik elfogadását - például:

 • Az Internet Explorerben az "Eszközök", "Internetes beállítások", "Adatvédelem", majd "Haladó" lehetõségre kattintva letilthatja a cookie-kat a cookie-kezelés felülírási beállításait használva.
 • Firefoxban az összes cookie-t letilthatja a legördülõ menübõl az "Eszközök", "Opciók", "Adatvédelem" lehetõségre kattintva, a "Saját beállítások használata az elõzményekhez" lehetõség kiválasztásával, és törölheti a "Cookie-k elfogadása webhelyrõl" lehetõséget; és
 • Chrome-ban letilthatja az összes cookie-t a "Testreszabás és ellenõrzés" menüben, és a "Cookie-k" alatt a "Beállítások", "Részletes beállítások megjelenítése" és "Tartalombeállítások" "Fejlécben.

Az összes cookie blokkolása negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára. Ha letiltja a cookie-kat, akkor nem fogja tudni használni a weboldalunk összes funkcióját.

A számítógépen már tárolt cookie-kat törölheti, például:

 • az Internet Explorerben manuálisan törölni kell a cookie fájlokat (az utasítások megtalálhatók a http://support.microsoft.com/kb/278835 címen);
 • a Firefoxban törölheti a cookie-kat az "Eszközök", "Opciók" és "Adatvédelem" lehetõségre kattintva, majd a "Saját beállítások használata az elõzményekhez" lehetõségre kattintva, a "Cookie-k megjelenítése" lehetõségre kattintva, majd az "Összes cookie eltávolítása" lehetõségre kattintva; és
 • a Chrome-ban törölheti az összes cookie-t a "Testreszabás és vezérlés" menüben, és kattintson a "Beállítások", "Speciális beállítások megjelenítése" és a "Böngészési adatok törlése" lehetõségre, majd válassza a "Cookie-k törlése és egyéb webhely- és bõvítményadatok ", Mielõtt rákattintana a" Böngészési adatok törlése "gombra.

A sütik törlése negatív hatással lesz számos webhely használhatóságára.

N. Panaszok a weboldalon feldolgozott adatokkal kapcsolatban

Ha aggódik, hogy a személyes adatok feldolgozása miatt ezen a weboldalon, kérjük, ne habozzon ilyen aggályait jelezni a jogi közösségnek vagy, ha kapcsolatba lép velünk a következõ címen: office@saveondentalcare.org

Adatvédelmi biztosunkkal bármikor kapcsolatba léphet:

Név: Balogh Szilvia
E-mail: baloghszilvi@innodc.hu
Telefon: +36-70-630-50-75
Cím: 1134 Budapest, Kassák Lajos út 19-25.

Budapesti Bíróság, mely az adatvédelmi ügyekben eljár:

Név: Fõvárosi Törvényszék
Telefon: +36-1-354-60-00
Cím: 1055 Budapest, Markó út 27.

Adatvédelmi ügyekkel kapcsolatban eljáró hatóság:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36-1-391-14-00

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c